Zijn Jehovah's Getuigen een sekte? - deel 2

We laten Jehovah's Getuigen even zélf aan het woord hierover. In hun publicatie 'Redeneren aan de hand van de Schrift' vertellen zij op blz. 225 dit:

"Zijn Jehovah’s Getuigen een sekte?
Sommigen definiëren sekte als een groepering die zich van een gevestigde religie heeft afgescheiden. Anderen gebruiken het woord voor een groep die een bepaalde menselijkeleider of leraar navolgt. Gewoonlijk wordt het woord denigrerend gebruikt. Jehovah’s Getuigen zijn geen afsplitsing van een kerk, maar hun organisatie telt personen uit alle lagen van de bevolking en met velerlei religieuze achtergronden. Zij zien niet op naar een mens, doch naar Jezus Christus als hun leider."

Zijn Jehovah's Getuigen van een gevestigde religie afgescheiden?
In hun 'Verkondigers'-boek waarin ze de eigen geschiedenis beschrijven, een boek dat ze bewust niet online zetten, wordt op bladzijde 43 aangetoond dat de oprichter van het Wachttorengenootschap, C.T. Russell hier eigenlijk wel heel open over was. Het verslag vertelt letterlijk: "Hoewel Charles als presbyteriaan werd opgevoed, sloot hij zich uiteindelijk aan bij de Congregationalistische Kerk, omdat hij de voorkeur gaf aan de aldaar gehuldigde opvattingen." Even verderop zegt Russell zelf:
„Schijnbaar toevallig stapte ik op zekere avond een stoffig en vuil zaaltje binnen waar, zoals ik had gehoord, religieuze diensten werden gehouden, om te zien of het handjevol dat daar bijeenkwam iets redelijkers te bieden had dan de geloofsbelijdenissen van de grote kerken. Daar hoorde ik voor de eerste maal iets over de opvattingen van de Second Adventists, en de prediker daar was dhr. Jonas Wendell . . . Ik moet dus zeggen dat ik dank verschuldigd ben aan de adventisten alsook aan andere denominaties."
(jv hfst. 5 blz. 43-44 De wederkomst des Heren bekendmaken (1870–1914)) 
Veel van hun eschatologische leerstellingen werden aan de basis ontleend aan de adventisten die, net zoals Jehovah's Getuigen nu, geloven in de eindtijd. 

Zien Jehovah's Getuigen op naar een mens?
Ja! Tegengesteld aan hun bewering dat ze niet naar een mens opzien speelt het Besturende Lichaam een uitermate belangrijke rol in het leven van Jehovah's Getuigen. Zo bestaat er bijvoorbeeld geen bijbels verbod op het vieren van verjaardagen, en al zeker geen verbod dat door Jezus werd uitgevaardigd. Dit verbod werd puur verzonnen door de leiders van deze sektarische organisatie die hun leden in sociaal isolement wilden brengen. Vraag een Getuige om het verbod op verjaardagen aan de hand van alleen maar zijn bijbel aan te tonen, en hij gaat de mist in. Zonder de steun van een Wachttorenpublicatie lukt dit de meeste Getuigen niet, omdat er ook nergens staat 'Gij zult geen verjaardagen vieren'. Dit ene gebod toont al aan dat zij NIET Jezus volgen, zoals zij claimen, maar daadwerkelijk mensen.De claims van het Besturende Lichaam zijn uitermate pretentieus als het gaat over wat zij schrijven in hun Wachttorenpublicaties.  Hier volgen enkele voorbeelden:

  • Zo zegt de Wachttoren van 15 september 2010 op blz. 13: "Het Besturende Lichaam publiceert geestelijk opbouwende lectuur in vele talen. Dit geestelijke voedsel is gebaseerd op Gods Woord. Wat er wordt onderwezen, is dus van Jehovah afkomstig en niet van mensen." Om deze reden heeft wat er in de Wachttoren staat voor een Getuige minstens evenveel waarde als wat er in de bijbel staat.
  • De Wachttoren van 15 januari 2001 zegt dan weer over het aanstellen van ouderlingen: "Theocratische aanstellingen zijn afkomstig van Jehovah via zijn Zoon en Gods zichtbare aardse kanaal, „de getrouwe en beleidvolle slaaf” en zijn Besturende Lichaam."
  • In de Wachttoren van 15 juli 2013 werd commeentaar gegeven op Mattheüs 24:45. Een vraag van Jezus over 'wie werkelijk de getrouwe en beleidvolle slaaf' is wordt daar netjes becommentarieerd op een manier die duidelijk maakt dat die slaaf een uit meerdere mensen samengestelde groep is en 'overduidelijk' het Besturende Lichaam is. Dat had u toch ook gezien toen u Mattheüs 24:45 voor het eerst las? 

Deze zelfaangemeten autoriteit van het Besturende Lichaam, overigens een bijbelvreemde uitdrukking, is zowat de centrale leugen waar de hele sekte van Jehovah's Getuigen rond gebouwd is. Het Besturende Lichaam zou Gods communicatiekanaal met de mensheid zijn en de Getuigen zijn bevoorrecht dit te kunnen 'zien' en begrijpen. Waar hoorden we zulke uitspraken eerder? Ook Sun Myung Moon beweerde de Messias te zijn, net zoals het Besturende Lichaam claimt voor God te spreken.

Het zou goedkoop zijn als we enkel op basis van deze twee elementen tot de conclusie zouden komen dat Jehovah's Getuigen een sekte zijn. Lees verder in deel 3!